INFORMACJA O DANYCH OSOBOWYCH (RODO)

Dnia 25 maja 2018 r. wchodzą w życie przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (RODO).


§ 1. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH GOŚCI HOTELOWYCH
Administratorem danych osobowych Gości Apartamentu jest Apartament pod Świerkami z siedzibą w Olecku przy ulicy Czerwonego Krzyża 6.
§ 2. INSPEKTOR OCHRONY INFORMACJI
Inspektor ochrony informacji jest dostępny pod adresem e-mail: apartament@noclegi-olecko.pl.
§ 3. CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH GOŚCI HOTELOWYCH
Celem, dla których Apartament przetwarza dane osobowe jest zawarcie i realizacja umowy o świadczenie usług apartamentu. Ponadto, celem przetwarzania danych osobowych przez Apartament jest:
 - dochodzenie ewentualnych roszczeń przez Apartament w związku z poniesioną przez Apartament szkodą wyrządzoną przez Gościa lub obrona
      przed roszczeniami Gościa w stosunku do Apartamentu,
 - udokumentowanie wykonania usługi dla celów podatkowych,
 - zapewnienie najwyższej jakości usług dla Gości apartamentu.
W przypadku, gdy Gość wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych, Apartament przetwarza dane osobowe w tym celu, tj. w celu kierowania do Gościa informacji marketingowych i ofert o swoich produktach i usługach.
§ 4. PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
 1. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Gościa, pozyskanych przez Apartament jest umowa o świadczenie usług apartamentu.
 2. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Gościa wykorzystywanych w celach marketingowych jest zgoda Gościa. Hotel informuje, że zgoda może     zostać w każdym momencie wycofana. Wycofanie zgody nie wpływa na ważność przetwarzania, które miało miejsce przed cofnięciem zgody.
 3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Gościa dla zapewnienia najwyższej jakości usług dla Gości hotelowych jest usprawiedliwiony cel     administratora.
§ 5. PODMIOTY, KTÓRYM MOGĄ ZOSTAĆ PRZEKAZANE DANE OSOBOWE
Hotel przekazuje dane osobowe następującym kategoriom podmiotów:
 - firmom świadczącym usługi wsparcia IT apartamentu oraz dostarczającym oprogramowanie informatyczne,
 - firmom księgowym świadczącym usługi obsługi księgowej,
 - firmom transportowym i taksówkarskim w sytuacji zamówienia przez Gościa transportu lub przesyłki kurierskiej,
 - firmom (kancelariom) prawniczym świadczącym usługi doradztwa prawnego i zastępstwa procesowego.
§ 6. OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Dane osobowe:
 - pozyskane w związku z zawartą umową o świadczenie usług apartamentu będą przetwarzane przez okres przedawnienia roszczeń podatkowych lub roszczeń       cywilnoprawnych Apartamentu lub Gościa, w zależności które z tych zdarzeń nastąpi później
 - pozyskane na podstawie zgody w celach marketingowych będą przetwarzane przez okres ważności zgody na cele marketingowe,
§ 7. PRAWA GOŚCIA W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH
Każdy Gość ma prawo dostępu do danych osobowych ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Ponadto, każdy Gość ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Dostęp do danych możliwy jest w siedzibie Apartamentu. Ponadto, Apartament udostępnia adres apartament@noclegi-olecko.pl za pomocą którego można kontaktować się w sprawie danych osobowych.
8. MOŻLIWOŚĆ WNIESIENIA SKARGI W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH
Każdy Gość ma prawo wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem jego danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2 00-193 Warszawa.
§ 9. WYMÓG PODANIA DANYCH OSOBOWYCH
Podanie danych osobowych w zakresie imienia i nazwiska, adresu zamieszkania, adresu email, w przypadku rezerwacji internetowych, numeru kontaktowego telefonu, wieku dziecka, w przypadku pobytu w apartamencie z dzieckiem jest wymogiem zawarcia umowy o usługi apartamentu. Brak podania danych osobowych uniemożliwi Apartamentowi zawarcie umowy o usługi apartamentu.
§10. ZAUTOMATYZOWANE DECYZJE NA PODSTAWIE DANYCH OSOBOWYCH, W TYM PROFILOWANIE
Apartament pod Świerkami nie podejmuje zautomatyzowanych decyzji na podstawie danych osobowych, w tym nie dokonuje profilowania.
§11. DOSTĘP
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych Gości apartamentu pod Świerkami dostępna jest również na stronie internetowej:
https://www.noclegi-olecko.pl/rodo.html